Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
ePUAP

Informacje o programie INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 marca 2017

Logosy projektu

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 będzie realizowany po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen). 

Budżet Programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

Dla realizacji powyższego celu przewidziano następujące osie priorytetowe Programu:

Oś Priorytetowa I - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe (wsparcie z EFRR: 21,7 mln EUR)

Oś Priorytetowa II - Mobilność regionalna (wsparcie z EFRR: 13,6 mln EUR)

Oś Priorytetowa III - Edukacja transgraniczna (wsparcie z EFRR: 10,14 mln EUR)

Oś Priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (wsparcie z EFRR: 20,36 mln EUR)

Maksymalna wysokość dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

W programie będzie również funkcjonować Fundusz Małych Projektów realizowany przez polskie i niemieckie biura Euroregionu Nysa.

Obszar Wsparcia

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 będzie realizowany po stronie polskiej na terenie 10 powiatów:

  • 9 powiatów podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski oraz m. Jelenia Góra,
  • powiatu żarskiego w województwie lubuskim,

a po stronie niemieckiej na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia:

  • powiat Görlitz,
  • powiat Bautzen.

Zgodnie z artykułem 20 ust. 2 Rozporządzenia nr 1299/2013 możliwa jest realizacja projektów z partnerami spoza obszaru wsparcia Programu. W ramach projektu dopuszczalna jest realizacja działań poza obszarem wsparcia, jednak wysokość środków Programu wydatkowanych poza obszarem wsparcia nie może przekroczyć 20% dostępnej alokacji Programu. Ponadto projekt taki musi przynosić korzyść obszarowi wsparcia objętego Programem.

Mapa obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Źródło: https://pl.plsn.eu