Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
ePUAP

Rewitalizacja parku przy ul. Bolesławieckiej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 marca 2017

Logosy projektu

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – rewitalizacja parku przy ul. Bolesławieckiej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014-2020

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja parku przy ul. Bolesławieckiej w miejscowości Pieńsk.

Przewidywany zakres prac, w kolejności ich wykonywania, obejmuje:

 • budowa instalacji drenażu powierzchniowego terenu podmokłego wraz z pogłębieniem istniejącego zastoiska wód;
 • budowa pomostu drewnianego wraz z zadaszoną wiatą;
 • budowa podestu wielofunkcyjnego w historycznej lokalizacji wraz z zadaszeniem i widownią z miejscami siedzącymi dla ok. 240 osób, budowa nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej na podbudowie;
 • budowa skateparku z nawierzchnią z betonu szlifowanego;
 • budowa instalacji oświetlenia parkowego w odtwarzanej lokalizacji;
 • przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem nawierzchni mineralnej na podbudowie i budową schodów terenowych;
 • budowa projektowanych ciągów komunikacyjnych pieszych wraz z wykonaniem nawierzchni mineralnej na podbudowie;
 • montaż urządzeń plenerowych ścieżki edukacyjnej przyrodniczej i/lub historycznej;
 • montaż urządzeń siłowni terenowej;
 • montaż elementów małej architektury, tj. ławek parkowych, ławo-stołów, stojaków rowerowych.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Park miejski w Pieńsku powstał w latach 70 XIX wieku w miejscu dawnej cegielni i związanych z jej działalnością wyrobisk gliny i ałunu, jako jeden z pierwszych w Europie przykładów świadomej rekultywacji terenów poprzemysłowych. Obejmuje teren działek nr 117 oraz 143/1 od północy ograniczony ul. Bolesławiecką, od zachodu ul. Zawiszy Czarnego, od południa i wschodu terenami niskiej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Stefana Batorego oraz Przejazdowej.

Park stanowi założenie naturalistyczne, wykorzystujące ukształtowanie terenu wynikające z wcześniejszego sposobu użytkowania. W przeszłości w zagłębieniach terenu, tj. głównych miejscach wydobycia, powstały zbiorniki wodne, z których żaden nie przetrwał do chwili obecnej z powodu obniżającego się poziomu wód gruntowych. Miejsca te stanowią obecnie jedynie tereny podmokłe i bagniste.

Zachował się pierwotny układ komunikacyjny parku, tj. przebieg i geometria alejek parkowych o nieznacznie zróżnicowanej szerokości, tworzących nieregularną sieć zagęszczającą się w części południowo-zachodniej założenia. Nawierzchnia alejek ziemna, z częściowo zachowanymi obrzeżami betonowymi. Wzdłuż części alejek zlokalizowano podziemne kable elektroenergetyczne oświetleniowe, nie zachowały się natomiast nawet ślady po dawnych lampach parkowych. Brak również jakichkolwiek nadających się do użytkowania elementów małej architektury, jak ławki parkowe czy pojemniki na odpady – w niektórych miejscach pozostały jedynie betonowe stelaże ławek z przełomu lat 70 i 80 XX w.

W pobliżu południowej granicy parku znajdują się pozostałości dawnego podwyższenia – estrady, okolonej murkiem z bloków kamiennych, z kamiennymi stopniami schodowymi ułożonymi zabiegowo. Stan estrady, a także brak materiałów archiwalnych w tym zakresie, uniemożliwiają określenie jej pierwotnej formy.

Roślinność

Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie pn.: „Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem gospodarki drzewostanem” opracowanym przez Arboria z/s w Leśnej przy ul. Świerczewskiego 30/2, na terenie parku znajduje się 1.175 drzew w 25 gatunkach - w tym 24 gatunki liściaste i jeden gatunek iglasty, z których najliczniej występują: dęby szypułkowe (53,28%), graby pospolite (9,53%), buki pospolite (8,85%) oraz lipy drobnolistne (6,89%). W drzewostanie dominują drzewa dojrzałe w dobrym i bardzo dobrym stanie fitosanitarnym; drzew przeznaczonych do usunięcia tj. drzew martwych, zamierających lub zagrażających bezpieczeństwu otoczenia znajduje się w granicach opracowania 54, tj. 4,6% ogółu.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie