Spis Rolny 2020

Informacje o projekcie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lipca 2017

Przebudowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Dąbrowskiego w miejscowości Pieńsk

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00020-6935-UM0410099/17 została podpisana w dniu 30 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze.

1. Koszt inwestycji

125.065,00 zł brutto - dofinansowanie z Unii Europejskiej na operacje w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz opeeracji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

290.000,00 zł brutto - wkład własny Gminy Pieńsk

415.065,00 zł brutto całkowity koszt inwestycji

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa placu zabaw w Pieńsku znajdującego się przy ulicy Dąbrowskiego, na działce nr 186, obręb II.

3.Przewidywany zakres prac rozbiórkowych:

 • Demontaż drewnianej konstrukcji zadaszenia pergoli i słupów z elementów stalowych,
 • Demontaż istniejących urządzeń zabawowych i piaskownicy,
 • Rozbiórka utwardzeń z kostki brukowej,
 • Likwidacja istniejących obrzeży betonowych,
 • Demontaż ławek

Rozbiórka będzie prowadzona sposobem ręcznym i mechanicznym, przy użyciu koparek, pod nadzorem osób posiadających wymagane uprawnienia. Odpady wywiezione zostaną i przekazane do utylizacji zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami. Pozostałe masy ziemi przy rozbiórce i niwelacji gruntu przemieszczonego i z wykopów, będą selektywnie gromadzone w pryzmach i wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek na urządzanych terenach zieleni.

4. Przewidywany zakres prac budowlano - montażowych:

 • Budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego,
 • Wykonanie nowych ścieżek z nawierzchnią z mineralną granitową na podbudowie, ograniczonych obrzeżami betonowymi,
 • Remont istniejącego historycznego ogrodzenia od strony ulic,
 • Montaż nowej konstrukcji i zadaszenia pergoli w północnym narożniku działki,
 • Skucie istniejących tynków muru oporowego i słupów,
 • Wykonanie nowych tynków cem-wapiennych na murze oporowym i murowanych słupach,
 • Montaż nowych urządzeń zabawowych i gimnastycznych,
 • Wykonanie nawierzchni dla stref bezpiecznych przy urządzeniach zabawowych,
 • Montaż elementów małej architektury – ławek parkowych i koszy oraz tablicy informacyjnej,
 • Wyrównanie i obsianie trawą terenów zielonych, prace porządkowe.

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Plac zabaw dla dzieci w Pieńsku znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Kolejowej. Zajmuje on powierzchnię całej działki nr 186. Jest to teren o ukształtowaniu płaskim, z minimalnym, spadkiem w kierunku północnym. W północno – zachodnim narożniku działki znajduje się historyczna pergola z kamiennymi schodkami i głazem pamiątkowym.

Od strony północnej i zachodniej wygrodzony jest historycznym ogrodzeniem od ulic. Ogrodzenie wykonane jest na murowanych ceglanych cokołach, słupki i przęsła z kutych
elementów metalowych. Filary pergoli oraz przy furtkach i bramach wymurowane są z cegieł.

Za południowym ogrodzeniem znajduje się zabudowa, gdzie m.in. znajduje się zakład autonapraw. Od wschodu plac zabaw graniczy z prywatną posesją. Na terenie placu zabaw istnieją różnorodne urządzenia zabawowe dla dzieci, oraz nieutwardzone alejki z ławkami drewnianymi i koszami na śmieci.

Wzdłuż północnej i wschodniej granicy na terenie działki znajdują się rzędy drzew liściastych przy ogrodzeniu.

Na teren placu zabaw możliwe są 2 wejścia przez furtki z poziomu chodników przyległych ulic oraz 2 bramy dwuskrzydłowe rozwierane.

Plac zabaw nie posiada własnego systemu oświetlenia terenu.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Nawierzchnie utwardzone – ciągi piesze

Zaprojektowano ścieżki spacerowe o nawierzchni mineralnej granitowej w kolorze naturalnym jako istniejące o szerokościach 250cm. Alejki wyznaczone obrzeżami betonowymi w kolorze szarym, o wymiarach 6x20x75cm.

Modernizacja istniejących alejek spacerowych obejmować będzie nieznaczną korektę ich geometrii oraz wykonanie nowych nawierzchni wraz z podbudową i montażem nowych
obrzeży betonowych.

6.2. Plac zabaw – urządzenia i nawierzchnia

Projektuje się umiejscowienie urządzeń zabawowych i rekreacji. Jako nawierzchnię bezpieczną, amortyzującą upadki, projektuje się nawierzchnię z piasku.

Przewiduje się zniwelowanie całego terenu przez ściągnięcie średnio 10cm warstwy ziemi, rozłożenia na nowo humusu i zasianie traw. 

6.3. Historyczna pergola

Historyczna pergola znajdująca się w północno – zachodnim narożniku działki zostanie przebudowana jednak z zachowaniem jej formy architektonicznej.

Kamienne schodki i głaz pamiątkowy znajdujące się w jej otoczeniu pozostaną niezmienione.

6.4. Historyczne ogrodzenie

Głównym założeniem prac jest w sposób maksymalny przywrócenie pierwotnego wyglądu historycznego ogrodzenia istniejącego historycznego ogrodzenia znajdującego się od strony ulic.

Murowane cokoły i filary z cegły wymagają miejscowych napraw i uzupełnienia ubytków ceglanych oraz wierzchniej warstwy tynków.

6.5. Zieleń

Nie planuje się ingerencji w istniejący drzewostan. Tereny zieleni należy uporządkować, ziemię rozplantować a trawniki zregenerować poprzez wysiew i nawożenie traw.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie