Spis Rolny 2020

CHCESZ ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM ?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 listopada 2017

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BOLESŁAWCU

 

ZAPRASZA

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BOLESŁAWCU

ZAPRASZA

 

WOLNE MIEJSCA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

DZWOŃ – TEL 261 646 813 lub 261 646 849

 

MUSISZ SPEŁNIĆ PIERWSZY WARUNEK ABY ZOSTAĆ ŻOŁNIEZREM ZAWODOWYM – ZŁOŻYĆ WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA- rodzaj służby wojskowej dla ochotników, posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także dla osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Służba ta pełniona jest w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.

 

POWOŁANIE DO TEJ SŁUŻBY POWSTAJE W DRODZE DOBROWOLNEGO ZGŁOSZENIA SIĘ DO JEJ PEŁNIENIA.

 

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana sądownie za przestępstwa umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek, co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

  • co najmniej gimnazjalne- w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

 

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

  • dla żołnierza kształcącego się na szeregowego- do 4 miesięcy.

 

W okresie do czterech tygodni od rozpoczęcia kształcenia, żołnierz składa przysięgę wojskową.

 

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

  • elewa-, jeżeli kształcą się na szeregowego.

 

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

  • wniosek;

  • odpis lub uwierzytelnioną kopię (oryginał do wglądu) świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie;

  • inne dokumenty potwierdzające posiadane przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, np.: certyfikaty językowe, świadectwa ukończonych kursów, posiadane prawo jazdy- ksero, oryginał do wglądu).

 

W PRZYPADKU ZWOLNIENIA ŻOŁNIERZA ZE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ LUB ODMOWY PRZYJĘCIA PRZEZ NIEGO PRZYDZIAŁU KRYZYSOWEGO ŻOŁNIERZ TEN NIE PONOSI KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM SŁUŻBY, NIE PONOSI TAKŻE KOSZTÓW W PRZYPADKU NIEPODJĘCIA PRZEZ NIEGO INNEGO RODZAJU SŁUŻBY WOJSKOWEJ.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Osobom powołanym do czynnej służby wojskowej oraz osobom zwalnianym z tej służby przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

  • szeregowych- przysługuje uposażenie zasadnicze w stawce miesięcznej w wysokości 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego - 960 zł oraz odprawa pieniężna po zakończeniu służby w wysokości 2000 zł.

 

ZAPRASZAMY TEŻ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO SŁUŻBY W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ ORAZ STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH DO LEGII AKADEMICKIEJ