SPIS Powszechny 2021

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2017

Komunikat

Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz.U.2016r., poz.239 z późn.zm.) oraz Uchwały XXXII/178/2017 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 października 2017 r w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy Pieńsk z organizacjami pozarządowymi w roku 2018

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację przez organizacje pozarządowe
w 2018 roku zadań publicznych w zakresie:

  1. Ochrony i promocji zdrowia – 11.000 zł (jedenaście tysięcy złotych).
  2. Ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zapewnienie integracji społecznej - 16.000 zł (szesnaście tysięcy złotych).
  3. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 220.000 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).

Szczegóły konkursów oraz formularze ofert dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Pieńsk pokój nr.16 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu (www.piensk.bip.net.pl)

Poradnik Interesanta- Wydział Spraw Obywatelskich- Organizacje Pożytku Publicznego i Wolontariatu.

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 stycznia 2018 roku do godz.16.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk.