SPIS Powszechny 2021

Nieodpłatna pomoc prawna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2018

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie zgorzeleckim:

Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku, ul. Kościuszki 4, 59-930 Pieńsk, tel. 75 77 86 357

(nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez radców prawnych)

 • Poniedziałek od godz. 10.00 do 14.00
 • Wtorek od godz. 10.00 do 14.00
 • Środa od godz. 10.00 do 14.00
 • Czwartek od godz. 11.00 do 15.00
 • Piątek od godz. 10.00 do 14.00

Urząd Miasta w Zgorzelcu, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 77 50 099

(nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez adwokatów)

 • Poniedziałek od godz. 8.15 do 12.15
 • Wtorek od godz. 12.00 do 16.00
 • Środa od godz. 8.00 do 12.00
 • Czwartek od godz. 8.15 do 12.15
 • Piątek od godz. 8.00 do 12.00

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. II Armii Wojska Polskiego 14,

59-920 Bogatynia, tel. 75 77 25 292 (wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organizacji pozarządowej – Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS z siedzibą w Ręczynie. Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych i adwokatów)

 • Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00
 • Wtorek od godz. 10.00 do 14.00
 • Środa od godz. 10.00 do 14.00
 • Czwartek od godz. 10.00 do 14.00
 • Piątek od godz. 9.00 do 13.00

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, tel. 75 77 12 556

(wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organizacji pozarządowej – Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS z siedzibą w Ręczynie. Pomoc prawna świadczona przez radców prawnych i adwokatów)

 • Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00
 • Wtorek od godz. 10.00 do 14.00
 • Środa od godz. 10.00 do 14.00
 • Czwartek od godz. 10.00 do 14.00
 • Piątek od godz. 10.00 do 14.00

W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty nie będą czynne.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863);
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693);
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203);
 5. która nie ukończyła 26 lat;
 6. która ukończyła 65 lat;
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, wykazuje  odpowiednio przez:

 1. przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powodująca sytuację zagrożenia lub poniesienia straty.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 3. udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym;
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego 
 5. w postępowaniu sądowo - administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje następujących spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Szczegółowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu jej  dokumentowania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 2186).

Uwagi co do funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłaszać pod nr telefonu - 75 77 50 184.

Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl