DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 marca 2018

UWAGA!! WAŻNA INFORMACJA!!
DOFINANSOWANIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” 2018r.

Wsparcie

Adresat programu (musi spełniać łącznie n/w warunki)

Maksymalna kwota dofinansowania

Udział własny

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu ruchu
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie

8.000 zł

 15%

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • wiek aktywności zawodowej
 • dysfunkcja narządu ruchu

kurs/egzaminy – 1.600 zł pozostałe koszty – 600 zł

25%

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

 • znaczny stopień niepełnosprawności, w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie
 • osoby niewidome – 20.000 zł, w tym na urządzenia brajlowskie – 12.000 zł
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 8.000 zł
 • osoby z dysfunkcją kończyn górnych – 5.000 zł

 10%

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

 • znaczny stopień niepełnosprawności, w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie
 • osoby głuchoniewidome – 4.000zł
 • pozostałe osoby – 2.000 zł

wkład własny nie jest wymagany

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

 • znaczny stopień niepełnosprawności, w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • użytkownik wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

3.000 zł

wkład własny nie jest wymagany

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

 • wiek aktywności zawodowej lub w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie
 • amputacja kończyn/y
 • orzeczony stopień niepełnosprawności
 • ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł
 • przedramienia  – 20.000 zł
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym-26.000zł
 • na poziomie podudzia-14.000zł
 • na wysokości uda-20.000zł
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym-25.000 zł

Refundacja kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

10%

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)

 • wiek aktywności zawodowej lub w przypadku osób w wieku emerytalnym wymagane jest zatrudnienie
 • amputacja kończyn/y
 • orzeczony stopień niepełnosprawności
 • ekspert PFRON potwierdził stabilność procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Przy amputacji:

 • w zakresie ręki – 2.700 zł
 • przedramienia  – 6.000 zł
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym-7.800zł
 • na poziomie podudzia-4.200zł
 • na wysokości uda-6.000 zł
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym-7.500 zł Refundacja kosztów dojazdu

na spotkanie z ekspertem PFRON – nie więcej niż 200 zł

10%

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

 • aktywność zawodowa
 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka

200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną

15%

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • nauka w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • opłata za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku); przy czym dof. powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę
 • opłata za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – 4.000 zł
 • dodatek na pokrycie kosztów kształcenia - 1000 zł

15% - wartości czesnego (jeden kierunek) dla osób zatrudnionych

65% - wartości czesnego (drugi i kolejny kierunek) dla osób zatrudnionych

Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 • w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec realizatora programu,
 • w module II - przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach:

 • Modułu I Obszar A, Obszar B, Obszar C - Zadania 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
 • Modułu I Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji,
 • Modułu I Obszar D i Modułu II – pomoc może być udzielana po zakończeniu poprzedniej umowy.

Termin przyjmowania wniosków:

 • Moduł I - do 30.08.2018 r.
 • Moduł II - 2 cykle realizacji wniosków: do 30.03.2018 r. i od 1.09.2018 r. do 10.10 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie dostępne są w PCPR w Zgorzelcu przy ul. Bohaterów II AWP 8, pok. 112 lub na stronie internetowej www.pcpr.powiat.zgorzelec.pl (w zakładce: Pliki do pobrania => Wnioski Aktywny samorząd 2018 r.)