Od 18 maja 2020 - odmrażanie sportu - III etap

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 maja 2020

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od dnia 18 maja 2020 r.

określam procedury organizacji zajęć sportowych na obiektach otwartych, których właścicielem jest Gmina Pieńsk:

1. Treningi, zajęcia sportowe mogą być organizowane na sportowych obiektach takich jak: stadiony lekkoatletyczne, wielofunkcyjne boiska sportowe, boiska orlik, oddzielnie wyznaczone rzutnie i skocznie, boiska rozgrzewkowe, siłownie zewnętrzne, sale i hale sportowe i inne o podobnym charakterze.

2. W zajęciach grupowych na stadionie, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – będzie mogło przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów). Na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich będą mogły przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

3. Na korcie tenisowym mogą przebywać 4 osoby plus osoba prowadząca zajęcia.

4. W salach i halach sportowych (z wyłączeniem siłowni), na których realizowane są sportowe szkolenia klubowe oraz zajęcia sportowe może przebywać w tym samym czasie, z wyłączeniem ich obsługi odpowiednio:

12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),   
16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

5. Harmonogram zajęć zostaje opracowany w porozumieniu z administratorem obiektu sportowego na podstawie wcześniej zawartego porozumienia. Zalecany jest kontakt telefoniczny lub mail.

6. Dzieci w wieku do 13 lat na zajęcia przyprowadza rodzic, opiekun prawny lub inna pełnoletnia osoba.

7. Za transport dzieci na zajęcia odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie. Na trasie przemieszczania: dom – trening – dom zawodnicy mają obowiązek używać maseczek
i rękawiczek ochronnych zgodnie w aktualnymi wytycznymi epidemiologicznymi.

8. Administrator obiektu lub klub organizujący zajęcia jest zobowiązany w przejrzysty sposób poinformować uczestników i ich rodziców o trybie organizacji zajęć ze szczególnym wskazaniem godzin i miejsc realizacji treningów, miejsc parkingowych, dróg przemieszczania, możliwości kontaktu z trenerem itp. Na obiekcie, w widocznym miejscu, powinna być umieszczona tablica informacyjna, na której przedstawiono informacje o obowiązujących procedurach.

9. Podmiot uprawniony do udostepnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu.

10. Zajęcia sportowe wraz z procedurami sanitarnymi trwają 90 minut. W przypadku dużego zainteresowania zajęciami przez uczestników, trener ma prawo prowadzić zajęcia w dwóch lub nawet w trzech jednostkach treningowych w ciągu jednego dnia z różnymi grupami zawodników. W wyjątkowych sytuacjach związanych z brakiem dostępności do obiektów sportowych, zajęcia można skrócić, jednak nie bardziej niż do 45 minut.

11. Uczestnicy zajęć mają całkowity zakaz poruszania się w pomieszczeniach zamkniętych obiektu sportowego (np. szatnie). Wskazane jest aby administrator obiektu udostępnił WC z umywalką.

12. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać aktualną zgodę rodziców na udział w zajęciach
w okresie zagrożenia epidemicznego.

13. Przed wejściem na obiekt sportowy wszystkich uczestników obowiązuje dezynfekcja rąk. Zabieg ten powtarzamy po wyjściu z obiektu. Dozowniki do dezynfekcji zapewnia administrator obiektu lub organizator zajęć.

14. W czasie odbywających się zajęć prowadzący jak i uczestnicy nie maj obowiązku zakrywania twarzy (dotyczy to osób uprawiających sport  i osób prowadzących zajęcia).

15. Zalecany jest bufor czasowy do 15 minut pomiędzy jednostkami treningowymi w celu bezkontaktowej wymiany grup ćwiczebnych oraz dezynfekcji urządzeń i sprzętu sportowego.

16. Zaleca się zachowanie możliwie najczęściej dystansu przy uprawianiu sportu. W trakcie zajęć zawodników i trenera obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej niż 2 metry od siebie.

17. Uczestnicy i trener przybywają na zajęcia w stroju sportowym. Nie ma możliwości korzystania w szatni depozytowej lub przebieralni.

18. Rekomendowane jest systematyczne odkażanie rąk w trakcie zajęć, np. w czasie przerw wypoczynkowych, obowiązkowo po kontakcie ze sprzętem sportowym typu płotki, kule, młoty itp. przy korzystaniu z bidonów czy butelek z napojami. Zaleca się aby każdy uczestnik zajęć posiadał swój płyn dezynfekujący.

19. Konieczna jest rezygnacja z uprzejmości polegających na podaniu sobie ręki przy powitaniu i pożegnaniu po zajęciach.

20. Za pełne wykonanie powyższych procedur odpowiedzialny jest osoba prowadząca zajęcia.

21. Prowadzącego zajęcia bezwzględnie obowiązuje aktualizacja terminarza zajęć w dzienniku.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

Jan Magda