Gmina Pieńsk

CHCESZ ZOSTAĆ ŻOŁNIERZEM ZAWODOWYM ?

8 listopada 2017

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BOLESŁAWCU

 

ZAPRASZA

 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W BOLESŁAWCU

ZAPRASZA

 

WOLNE MIEJSCA DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

DZWOŃ – TEL 261 646 813 lub 261 646 849

 

MUSISZ SPEŁNIĆ PIERWSZY WARUNEK ABY ZOSTAĆ ŻOŁNIEZREM ZAWODOWYM – ZŁOŻYĆ WNIOSEK O POWOŁANIE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

 

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA- rodzaj służby wojskowej dla ochotników, posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także dla osób niepodlegających obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Służba ta pełniona jest w celu gromadzenia zasobów osobowych na potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych.

 

POWOŁANIE DO TEJ SŁUŻBY POWSTAJE W DRODZE DOBROWOLNEGO ZGŁOSZENIA SIĘ DO JEJ PEŁNIENIA.

 

Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana sądownie za przestępstwa umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek, co najmniej osiemnastu lat i wykształcenie:

Służba przygotowawcza kończy się egzaminem.

 

Czas trwania służby przygotowawczej wynosi:

 

W okresie do czterech tygodni od rozpoczęcia kształcenia, żołnierz składa przysięgę wojskową.

 

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby przygotowawczej żołnierze otrzymują bez szczególnego nadania tytuł:

 

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ:

 

W PRZYPADKU ZWOLNIENIA ŻOŁNIERZA ZE SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ LUB ODMOWY PRZYJĘCIA PRZEZ NIEGO PRZYDZIAŁU KRYZYSOWEGO ŻOŁNIERZ TEN NIE PONOSI KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z PRZEBIEGIEM SŁUŻBY, NIE PONOSI TAKŻE KOSZTÓW W PRZYPADKU NIEPODJĘCIA PRZEZ NIEGO INNEGO RODZAJU SŁUŻBY WOJSKOWEJ.

Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

Osobom powołanym do czynnej służby wojskowej oraz osobom zwalnianym z tej służby przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca stawienia się i powrotu do miejsca pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Żołnierzowi służby przygotowawczej kształconemu na potrzeby korpusu:

 

ZAPRASZAMY TEŻ WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO SŁUŻBY W WOJSKACH OBRONY TERYTORIALNEJ ORAZ STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH DO LEGII AKADEMICKIEJ