Gmina Pieńsk

Fundusze na nowe instalacje grzewcze

9 marca 2022

herb Gminy Pieńsk

Szanowny Mieszkańcu!

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk zaprasza do wypełnienia niniejszej ankiety, która ma spełnić dwa cele.

Pierwszy cel wynika z podjętych przez naszą Gminę działań na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków. To w związku ze spodziewanymi na Dolnym Śląsku nowymi programami dotacyjnymi, m.in. dla gmin objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (w tym naszej gminy).

Aby skutecznie pozyskać te środki, musimy mieć dobrą orientację, którzy mieszkańcy, które wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe są zainteresowane pozyskaniem takich środków i na jaki zakres.

Drugim celem ankiety, oprócz ustalenia Państwa potrzeb w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków, jest inwentaryzacja sposobu ogrzewania wszystkich budynków znajdujących się na terenie naszej gminy. Taki obowiązek nałożył na gminy i ich mieszkańców Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego).

Realizacja obu powyższych celów prowadzonego badania ankietowego w sposób szczególny przyczyni się do możliwości zaplanowania działań samorządu na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

Jednocześnie informuję i wyjaśniam, iż z uwagi na kształtujące się zasady dofinasowania w nowych programach, jak też zmiany w polityce ochrony środowiska oraz zwalczania niskiej emisji, pojawiają się dodatkowe obowiązki informacyjne dla gmin i mieszkańców, co powoduje, że możesz być proszony o dodatkowe informacje oraz wypełnienie dodatkowych ankiet.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w terminie do 15 marca 2022r. na jeden ze wskazanych sposobów:

Druki ankiet i deklaracji dostępne są:

W razie jakichkolwiek pytań lub dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr  757786512 wew.136

Dziękujemy za pomoc! Razem zadbajmy o czyste powietrze i poprawiajmy stan naszych budynków


Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk swoje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy  z siedzibą w Pieńsku ul. Bolesławiecka 29.

  • Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku, tel. 730256160, e-mail: iod@piensk.com.pl
  • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Pieńsk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z Program Ochrony Powietrza przyjętym Uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego;
  • Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej). Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie zaliczenie Państwa źródeł ciepła jako pozaklasowych, czyli tzw. „kopciuchy”;
  • Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie i w granicach obowiązujących przepisów prawa.
  • Podane przez Panią/Pana dane mogą być wykorzystywane do informowania Panią/Pana o możliwościach udziału w przygotowaniach i realizacji przedsięwzięć, służących uzyskaniu wsparcia przez mieszkańców naszej Gminy w zakresie dofinansowania na nowe instalacje grzewcze i energetyczne. 
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22.