Gmina Pieńsk

Nowe zasady wycinki drzew

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje, że

od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane (z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków)   uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie:

1. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

Ważne jest spełnienie abu warunków jednocześnie (własność nieruchomości przysługująca osobie fizycznej i określony cel usunięcia), aby usunięcie mogło nastąpić bez kontroli administracyjnej. Ich spełnienie wystarcza do usunięcia drzewa lub krzewu bez zezwolenia i w takiej sytuacji nie jest wymagane spełnienie dodatkowych przesłanek z innych punktów art. 83F ust.1 ustawy, dotyczących obwodów drzew na wysokości 130 cm.

Należy nadmienić, że rolnicy są osobami fizycznymi, a zatem jeżeli są właścicielami działki, na której rośnie usuwane drzewo/krzew, to pierwszy warunek można uznać za spełniony. Ponieważ działalność rolnicza jest kwalifikowana jako działalność gospodarcza (odpowiada definicji działalności gospodarczej z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej), konieczne jest dokonywanie indywidualnej oceny, czy drzewo/krzew są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (działalności rolniczej).

Przykładowo: usunięcie drzewa/krzewu w celu budowy domu nie jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej. Natomiast usunięcie drzewa/krzewu pod budowę stodoły, obory, kurnika albo budowę drogi dojazdowej do pola jest związane z prowadzeniem przez rolnika działalności gospodarczej. Jeżeli więc rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy domu, korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia. Jeżeli natomiast rolnik jest właścicielem nieruchomości i usuwa drzewo/krzew w celu budowy stodoły, nie korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia.

WAŻNE: Układ urbanistyczny Pieńska (uwidoczniony ma załączonej mapie) objęty jest ochroną konserwatorską i podlega Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków. Mimo zapisów art. 83f ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, dotyczących rozszerzenia katalogu wyjątków od obowiązku uzyskiwania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - nadal pozostają w mocy normy zawarte w art. 36 ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

W związku z powyższym organem właściwym do wydawania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu miasta Pieńsk, wpisanego do rejestru zabytków nadal jest Wojewódzki Konserwator Zabytków.

2. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;

Zatem rolnik, który może wykazać, że usuwa drzewa/krzewy  w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego, także nie musi występować o zezwolenie na ich usunięcie.

WAŻNE: Nowa ustawa wprowadza pewne ograniczenia w usuwaniu drzew i krzewów. Może się bowiem zdarzyć, że konkretne drzewa i krzewy objęte są specjalną ochroną wynikającą z ustawy o ochronie przyrody albo z innych ustaw. Przykładowo, jeżeli drzewo jest pomnikiem przyrody, nie można takiego drzewa usunąć. Brak możliwości usunięcia dotyczy również tej części drzew pokrywających całą działkę, które rosną bezpośrednio przy drodze lub wodzie (są zadrzewieniem przydrożnym lub nadwodnym.)

3. w przypadku usuwania krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2;

4. drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm, nie przekracza:

a) 100 cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków.