Gmina Pieńsk

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Logo programu

Informacje podstawowe

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 będzie realizowany po stronie polskiej na terenie podregionu jeleniogórskiego w województwie dolnośląskim oraz powiatu żarskiego w województwie lubuskim, a po stronie niemieckiej – na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia (Görlitz i Bautzen). 

Budżet Programu wynosi 70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem Programu jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

Dla realizacji powyższego celu przewidziano następujące osie priorytetowe Programu:

Oś Priorytetowa I - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe (wsparcie z EFRR: 21,7 mln EUR)

Oś Priorytetowa II - Mobilność regionalna (wsparcie z EFRR: 13,6 mln EUR)

Oś Priorytetowa III - Edukacja transgraniczna (wsparcie z EFRR: 10,14 mln EUR)

Oś Priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (wsparcie z EFRR: 20,36 mln EUR)

Maksymalna wysokość dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

W programie będzie również funkcjonować Fundusz Małych Projektów realizowany przez polskie i niemieckie biura Euroregionu Nysa.

Obszar Wsparcia

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 będzie realizowany po stronie polskiej na terenie 10 powiatów:

a po stronie niemieckiej na terenie dwóch powiatów (Landkreise) Kraju Związkowego Saksonia:

Zgodnie z artykułem 20 ust. 2 Rozporządzenia nr 1299/2013 możliwa jest realizacja projektów z partnerami spoza obszaru wsparcia Programu. W ramach projektu dopuszczalna jest realizacja działań poza obszarem wsparcia, jednak wysokość środków Programu wydatkowanych poza obszarem wsparcia nie może przekroczyć 20% dostępnej alokacji Programu. Ponadto projekt taki musi przynosić korzyść obszarowi wsparcia objętego Programem.

Mapa obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Źródło: https://pl.plsn.eu

Artykuły

Przejdź do - Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – rewitalizacja parku przy ul. Bolesławieckiej

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – rewitalizacja parku przy ul. Bolesławieckiej

10 marca 2017

Logosy projektu

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest rewitalizacja parku przy ul. Bolesławieckiej w miejscowości Pieńsk.

Przewidywany zakres prac, w kolejności ich wykonywania, obejmuje:

  • budowa instalacji drenażu powierzchniowego terenu podmokłego wraz z pogłębieniem istniejącego zastoiska wód;
  • budowa pomostu drewnianego wraz z zadaszoną wiatą;
  • budowa podestu wielofunkcyjnego w historycznej lokalizacji wraz z zadaszeniem i widownią z miejscami siedzącymi dla ok. 240 osób, budowa nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej na podbudowie;
  • budowa skateparku z nawierzchnią z betonu szlifowanego;
  • budowa instalacji oświetlenia parkowego w odtwarzanej lokalizacji;
  • przebudowa istniejących ciągów komunikacyjnych wraz z wykonaniem nawierzchni mineralnej na podbudowie i budową schodów terenowych;
  • budowa projektowanych ciągów komunikacyjnych pieszych wraz z wykonaniem nawierzchni mineralnej na podbudowie;
  • montaż urządzeń plenerowych ścieżki edukacyjnej przyrodniczej i/lub historycznej;
  • montaż urządzeń siłowni terenowej;
  • montaż elementów małej architektury, tj. ławek parkowych, ławo-stołów, stojaków rowerowych.
Czytaj więcej o: Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – rewitalizacja parku przy ul. Bolesławieckiej

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV

8 marca 2017

Logosy projektu

Podstawowe informacje o projekcie:

Tytuł / Nazwa projektu: Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV

Oś priorytetowa programu: Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe

Partner wiodący - Wnioskodawca (PW): Gmina Zgorzelec, Kraj siedziby Partnera Wiodącego - Polska

Czytaj więcej o: Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV
Przejdź do - Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV

Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV

15 grudnia 2016

Została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV” , w ramach którego partnerzy z Polski i Niemiec wspólnie promują aktywne spędzanie wolnego czasu na pograniczu. Powstaną ścieżki rowerowe, nowe trakty pieszo - rowerowe, mała infrastruktura turystyczna oraz obiekty rekreacyjne. Szeroko zakrojone są także działania promocyjne – rajdy po szlakach, konkursy wspinaczkowe, warsztaty w wieży Kamera Obscura. Partnerami projektu są Gmina Zgorzelec (Partner Wiodący),  Powiat Görlitz, Gmina Krauschwitz, Kulturinsel Einsiedel e.V., Powiat Żarski, Gmina Łęknica, Miasto Zgorzelec, Gmina Pieńsk, Nadleśnictwo Lipinki. Suma dofinansowania  wynosi 2 590 820 Euro.