Gmina Pieńsk

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Pieńsk, ul. Dąbrowskiego 44

czynny we wtorki i czwartki od 12.00 do 18.00

w soboty od 8.00 do 14.00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Miasta i Gminy Pieńsk, mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.

Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, mogą bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne:

*do PSZOK można oddać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, w tym gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku - w ilości do 3m3

Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

Pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazuje miejsce, gdzie należy je donieść, i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek odpadów komunalnych leży po stronie mieszkańca gminy Pieńsk.

Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach położonych na terenie gminy, w godzinach ich otwarcia:

Zużyte baterie

Pliki do pobrania