ePUAP

Nieodpłatna pomoc prawna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Lokalizacja i harmonogram działania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie zgorzeleckim:

1) Urząd Miasta w Zgorzelcu, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, tel. 75 775 00 99
(nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez adwokatów)   

Poniedziałek od godz. 8.15 do 12.15
Wtorek od godz. 12.00 do 16.00
Środa od godz. 8.00 do 12.00
Czwartek od godz. 8.15 do 12.15
Piątek od godz. 8.00 do 12.00

2) Urząd Miejski w Zawidowie,  Plac Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów tel: 75 77 88 282 wew. 108 (nieodpłatna pomoc prawna świadczona przez radców prawnych)  

Poniedziałek od godz. 10.00 do 14.00
Wtorek od godz. 10.00 do 14.00
Środa od godz. 10.00 do 14.00
Czwartek od godz. 13.00 do 17.00
Piątek od godz. 11.00 do 15.00

3)  Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. II Armii Wojska Polskiego 14, 59-920 Bogatynia, tel. 75 772 52 92
(wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój z siedzibą w Górze.)

Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00 
Wtorek od godz. 09.00 do 13.00 
Środa od godz. 09.00 do 13.00 
Czwartek od godz. 09.00 do 13.00 
Piątek od godz. 09.00 do 13.00

4)  Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, tel. 75 771 25 56 
(wykonywanie nieodpłatnej pomocy prawnej powierzone zostało organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój z siedzibą w Górze.)

Poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00
Wtorek od godz. 11.00 do 15.00
Środa od godz. 11.00 do 15.00
Czwartek od godz. 11.00 do 15.00
Piątek od godz. 10.00 do 14.00

W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy (w tym świąt państwowych) punkty nie będą czynne.

Osoby uprawnione do uzyskiwania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposób wykazywania uprawnień w celu jej  otrzymania

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863);
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693);
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203);
 5. która nie ukończyła 26 lat;
 6. która ukończyła 65 lat;
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, wykazuje  odpowiednio przez:

 1. przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 3. przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 4. przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 5. przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 6. złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powodująca sytuację zagrożenia lub poniesienia straty.

Nieodpłatna pomoc prawna polega na:

 1. poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 3. udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym;
 4. sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego 
 5. w postępowaniu sądowo - administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje następujących spraw:

 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Szczegółowe zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz sposobu jej  dokumentowania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. poz. 2186).

Uwagi co do funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłaszać pod nr telefonu - 75 77 50 184.

Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Galeria

 • Powiększ zdjęcie