przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Deklaracja dostępności

pagesoft | 2023-06-22

Deklaracja dostępności Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pieńsk

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-30

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niezgodności mogą dotyczyć części materiałów w przypadku których Urząd nie dysponuje ich wersją elektroniczną.
 • częściowy brak opisów alternatywnych grafik,
 • część plików pdf powstała na podstawie dokumentów lub skanów, które nie mają dobrze zaznaczonej struktury logicznej,

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2023-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-18

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Żbikowski .
 • E-mail: zbikowski@piensk.com.pl
 • Telefon: 757786511

Każdy ma prawo:
do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk
 • Adres: ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk
 • E-mail: piensk@piensk.com.pl
 • Telefon: 757786511

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Siedziba : Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku, ul. Bolesławiecka 29, 59-930 Pieńsk.

Miejsca parkingowe : przed budynkiem oznakowano kolorem niebieskim 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

Dostępność wejścia : dostępny podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność komunikacyjna budynku:  na parterze zapewniono pełną dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami, jednakże ze względu na brak windy nie jest zapewniona dostępność pomieszczeń na pierwszym piętrze. Zapewniono komunikację na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik schodzi do klienta po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą. Na parterze istnieje dostępność do toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Ułatwienia

Dostosowania:  zastosowano kontrastowe elementy infrastruktury oraz oznaczono paskami antypoślizgowymi wejścia do pomieszczeń biurowych. Wykonano wyróżnienia początku oraz końca schodów. W budynku Urzędu została zapewniona informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny i dotykowy. Zostały zamontowane trzy tablice informacyjne o barwnym kontraście z numerami pomieszczeń oraz stanowiskami pracowników. Trzy mapy wizualno – dotykowe z napisami alfabetem Braille’a informujące o rozkładzie pomieszczeń i ich funkcjach.

Prawo wstępu z psem asystującym:  do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Inne informacje i oświadczenia

Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących:

 • skorzystanie z usługi Tłumacz Migam, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą. Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach od 8:00 do 11:00, oraz od 14:00 do 16:00.
 • napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,
 • wysłanie maila na adres: piensk@piensk.com.pl
 • wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub innego

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku – nie udostępnia aplikacji mobilnych

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub innego

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego lub innego