przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Kontrola dokumentów związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Żbikowski Andrzej | 2023-07-17

grafika przedstawia formularz na tle zbiornika oczyszczalni

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzona ustawą z dn. 07 lipca 2022r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, nałożyła na gminy obowiązek systematycznej kontroli dokumentów związanych z pozbywaniem się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Właściciele ci zobowiązani są również do przechowywania dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.

W związku z powyższym upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku od miesiąca sierpnia br. rozpoczną kontrole nieruchomości w tym zakresie.

Kontrola polegać będzie na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku celem okazania:

  1.  zawartej umowy z gminną jednostką organizacyjną (Zakładem Usług Komunalnych w Pieńsku) lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków,
  2.  dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Kontrole prowadzone będą również na terenie nieruchomości.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie gminna jednostka organizacyjna tj. Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku lub przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk. Wykaz ww. przedsiębiorców znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pieńsku.