Gmina Pieńsk

Nabór kandydatów na ławników do sądów powszechnych

4 czerwca 2019

OGŁOSZENIE
Przewodniczący Rady Miejskiej w Pieńsku
informuje, że trwa nabór kandydatów na ławników
do sądów powszechnych

31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2016-2019. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zwrócił się do Rady Miejskiej w Pieńsku z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

  • do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze - 1 ławnika
  • do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu - 1 ławnika

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 roku.

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć:

Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

Rada Miejska w Pieńsku będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.

WZORY DOKUMENTÓW 

Wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy a także w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku przy ul. Bolesławieckiej 29 ( Biuro Obsługi Klienta – parter )

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku przy ul. Bolesławieckiej 29 ( Biuro Obsługi Klienta – parter )

Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Miejskiej po 30 czerwca 2019 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

OPŁATY

Wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego jest bezpłatne. Opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pieńsku
Łukasz Brodziak