przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Zawiadomienie z dnia 26-05-2023

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie artykułu 34 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), iż w dniu 1 marca 2023 roku nastąpiło naruszenie poufności danych osobowych osób, których dane były przetwarzane przez pracownika Wydziału Funduszy Inwestycji i Spraw Mieszkaniowych. Dokumentacja przetwarzana przez Wydział Funduszy Inwestycji i Spraw Mieszkaniowych weszła w posiadanie osoby nieuprawnionej na okres 13 dni.

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Agnieszka Demichowicz

e-mail: iod@piensk.com.pl

Opublikował:
Data publikacji: 2023

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że:

 1. Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk z siedzibą w Pieńsku (59-930) przy ulicy Bolesławieckiej 29, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: piensk@piensk.com.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Demichowicz, z którą można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: iod@piensk.com.pl we wszelkich sprawach z zakresu realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
 4. Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
  2. realizacji umów,
  3. niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
  4. wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi:

   Realizowane zadanie

   Podstawa prawna

   EWIDENCJA LUDNOŚCI

   Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowanie Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2021 poz. 510 z późn. zm.)
   Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy oraz wymeldowanie
   Wydanie i wymiana dowodu osobistego Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. 2021 poz. 816 z późn. zm)

   URZĄD STANU CYWILNEGO

   Rejestracja urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego

   (Dz. U. 2021 poz. 709 z późn. zm.)

   Unieważnianie, sprostowanie treści, uzupełnianie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego
   Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wyznaniowego oraz do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju i zaświadczeń o stanie cywilnym,
   Wydanie aktu urodzenia, zgonu lub odpisów aktów stanu cywilnego
   Dokonanie zmiany imienia (imion) i nazwiska Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. 2021 poz. 1988 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
   (Dz. U. 2021 poz. 709 z późn. zm.)

   PODATKI I OPŁATY

   Podatek od nieruchomości Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 poz. 1170 z późn. zm) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021 poz. 1540 z późn. zm.)
   Podatek rolny Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 2020 poz. 333 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021 poz. 1540 z późn. zm.)
   Podatek leśny Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku leśnym (Dz. U. 2019 poz. 888 z późn. zm)

   oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021 poz. 1540 z późn. zm.)

   Podatek od środków transportowych Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2019 poz. 1170 z późn. zm) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2021 poz. 1540 z późn. zm.)
   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

   (Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm.)

   Zwrot podatku akcyzowego Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

   (Dz. U. 2019 r. poz. 2188 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

   (Dz. U. 2021 poz. 735 z późn. zm.)

   DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

   Zgłoszenie działalności gospodarczej oraz dokonywanie zmian we wpisie Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

   (Dz. U. 2022 poz. 541 z późn. zm.)

   Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia
   7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
   w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.)
   Wydanie zezwolenia na wywóz nieczystości stałych Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
   (Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm.)
   Wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2022 poz. 180 z późn. zm.)

   ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

   Ustalenie warunków zabudowy lub ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   (Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.)
   Wydanie, zmiana lub przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   (Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.)
   Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 2373 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

   (Dz. U. 2022 poz. 735 z późn. zm.)

   Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub rozpatrzenie wniosku o sporządzenie planu Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

   (Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.)

   Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   (Dz. U. 2022 poz. 503 z późn. zm.)
   Dokonanie podziału działki lub nieruchomości Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

   (Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.)

   Ustalenie numeru porządkowego Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

   (Dz. U. 2021 poz. 1990 z późn. zm.)

   Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2020 poz. 2040 z późn. zm.))
   Ewidencjonowanie zbiorników bezodpływowych Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

   (Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm.)

   Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.)
   Dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r.
   o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. 2021 poz. 743 z późn. zm.)
   Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.)

   SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

   Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
   (Dz. U. 2021 poz. 1119 z późn. zm.)
   Oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
   (Dz. U. 2021 poz. 1119 z późn. zm.)

   SPRAWY SOCJALNE / SPOŁECZNE

   Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 poz. 1082 z późn. zm.)
   Pomoc materialna o charakterze socjalnym Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2021 poz. 1915 z późn. zm.)
   Karta Dużej Rodziny Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2021 poz. 1744 z późn. zm.)
   Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy

   (Dz. U. 1990 nr 54 poz. 310)

   Dodatek mieszkaniowy Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach

   mieszkaniowych (Dz.U. 2021 poz. 2021 z późn. zm.)

   Dodatek energetyczny Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach

   mieszkaniowych (Dz.U. 2021 poz. 2021 z późn. zm.)

   Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

   energetyczne (Dz.U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.)

   Dodatek osłonowy Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022 poz. 1)

    

    

   Zapewnienie zakwaterowania
   i wyżywienia obywatelom Ukrainy
   Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583)

   GOSPODARKA KOMUNALNA

   Przyznanie lokalu socjalnego / tymczasowego Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
   (Dz. U. 2022 poz. 172 z późn. zm.)
   Najem lub dzierżawa nieruchomości / lokalu mieszkalnego Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm) oraz ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
   (Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.)
   Zakup nieruchomości / lokalu mieszkalnego Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

   (Dz. U. 2021 poz. 1899 z późn. zm.)

   ZEZWOLENIA / REKOMPENSATY

   Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.)
   Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.)
   Wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.)
   Wydanie zezwolenia na usunięcie / wycięcie drzew Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm)
   Wydanie zezwolenia na hodowlę psów ras agresywnych Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 poz. 638)
  5. w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:
   • Wydanie zaświadczenia o objęciu nieruchomości / działki obszarem rewitalizacji;
   • Stwierdzenia własnoręczności podpisu;
   • Stwierdzenia zgodności kopii dokumentu z oryginałem;
   • Sporządzenie oświadczenia spadkodawcy w formie protokołu;
   • Rekompensowania strat powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska pogodowego.
 5. W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
  1. organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  3. podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 7. W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne lub niezgodne z rzeczywistością,
  3. prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:
   • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
   • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
   • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator,
   • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
  5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres:Urząd Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2
   00-193 WarszawaInfolinia: 606-950-000
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkowało odmową realizacji usług.
 9. Pana(-i) dane mogą być poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 10. Pana(-i) dane nie będą poddawane profilowaniu.

Podstawa prawna:

 • art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Opublikował:
Data publikacji: 2023