przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Żbikowski Andrzej | 2023-07-19

herb Gminy Pieńsk

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

W związku z powyższym wyznacza się 60-dniowy termin od dnia zamieszczenia niniejszej  informacji do złożenia przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( w oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę, o  której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia), o  wyłączeniu się z gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych, zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel jest objęty tym systemem. Oświadczenia o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy.

Powyższa informacja dotyczy tylko właścicieli nieruchomości niezamieszkałych objętych obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych.

Niniejszą informacje podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pieńsk.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk

Jan Magda