przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Kontrola posesji w zakresie korzystania z przyłączy kanalizacyjnych – pod kątem sposobu odprowadzania wód opadowych

Żbikowski Andrzej | 2023-08-08

herb Gminy Pieńsk

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje,

iż zgodnie z art. 9.ust.1 Ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (t.j. Dz. U. 2023r., poz.537)

zabrania się wprowadzania wód opadowych, roztopowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu ustawa przewiduje karę ograniczenia wolności lub grzywnę do wysokości 10 000 zł.

Działając na podstawie wyżej wymienionej Ustawy pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku oraz tut. Urzędu,od miesiąca września 2023r. rozpoczną regularne kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Pieńsk. Celem zaplanowanej kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych, roztopowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Działania będą prowadzone z wykorzystaniem generatora dymu. Jest on całkowicie nieszkodliwy, bezwonny, bezpieczny dla ludzi i zwierząt. W przypadku pojawienia się dymu wewnątrz budynku wystarczy przewietrzyć pomieszczenia. Pojawienie się dymu w budynku może świadczyć o niewłaściwie działającej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej lub o podłączeniu wód opadowych do sieci kanalizacyjnej. Po wykryciu tego faktu, właściciel posesji zostanie zobowiązany do likwidacji nielegalnego przyłącza w określonym terminie. Likwidacja polega na przebudowie instalacji i przyłączy, które spowodują przekierowanie dopływu wód deszczowych na teren własnej nieruchomości lub do sieci kanalizacji deszczowej (po uzyskaniu zgody właściciela tej sieci).

Zachęcamy właścicieli budynków do zagospodarowania deszczówki na własnym terenie – kierowania wylotów z rynien na trawniki lub zbierania wód opadowych w przydomowych zbiornikach. Zgromadzoną w ten sposób wodę można wykorzystać do podlewania terenów zielonych.