przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Żbikowski Andrzej | 2023-04-26

Herb Miasta i Gminy Pieńsk

Od 01 maja 2023 roku w gminie Pieńsk będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno dla nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych, przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Pieńsku nr XLVII/377/2023r. w dn. 30 marca 2023r.

Stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od jednego mieszkańca wynosić będzie:

 • 37,00 zł w przypadku nieruchomości zamieszkałych do 4 osób,
 • 19,00 zł za każdą następną osobę

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów  komunalnych w sposób selektywny, to podwyższona opłata wynosić będzie dwukrotność wyżej podanych stawek.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady w przydomowych kompostownikach dalej będą zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz stawki opłaty. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie danej nieruchomości oraz liczbę ich opróżnień lub odbiorów wynikających z częstotliwości odbioru odpadów, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek w zależności od ich pojemności wynosić będzie:

 •  worek o pojemności 60 litrów – w wysokości: 6,00 zł,
 •  worek o o pojemności 110 litrów – w wysokości: 11,00 zł,
 •  worek o o pojemności 120 litrów – w wysokości: 12,00 zł,
 •  pojemnik o pojemności 10 litrów – w wysokości: 1,00 zł,
 •  pojemnik o pojemności 60 litrów – w wysokości: 6,00 zł,
 •  pojemnik o pojemności 110 litrów – w wysokości: 11,00 zł,
 •  pojemnik o pojemności 120 litrów – w wysokości: 12,00 zł,
 •  pojemnik o pojemności 240 litrów – w wysokości: 24,00 zł,
 •  pojemnik o pojemności 1100 litrów – w wysokości: 110,00 zł

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, to podwyższona opłata wynosić będzie dwukrotność stawki opłaty za pojemnik lub worek w zależności od ich pojemności.

Przyczyna wzrostu opłat

Na wzrost wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpływ ma wzrost kosztów odbioru odpadów z terenu gminy Pieńsk w roku bieżącym.

W październiku 2022r. gmina Pieńsk ogłosiła przetarg nieograniczony na odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy na okres dwóch lat. Do przetargu nie przystąpiła żadna firma. W listopadzie 2022r. ogłoszono powtórnie przetarg na okres jednego roku od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Wpłynęła jedna oferta Zakładu Gospodarki Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu na wykonanie przedmiotu umowy, za cenę brutto za 1 Mg 567,00 zł odebranych odpadów.

Szacunkowy miesięczny koszt odbioru odpadów, liczony wg nowych cen będzie wynosił 168.918,00 zł brutto. W porównaniu do poprzedniej umowy, gdzie gmina płaciła miesięcznie stawkę ryczałtową w wys. 60.500 zł brutto, oznacza to wzrost ceny o 179,2% .
Tak duży wzrost kosztów odbioru odpadów komunalnych przyczynił się do wzrostu opłat.

W związku powyższą zmianą, wszyscy mieszkańcy gminy otrzymają pisemne zawiadomienie o wysokości miesięcznej opłaty z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.