przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Realizacja zadania “Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Pieńsk w 2022r.”

Żbikowski Andrzej | 2023-09-19

W dniu 20 lipca 2022r. zostało zakończone zadanie realizowane przez firmę: AUTU-ZłOM Usługi Pogrzebowe “EDEN” B. Paź, Świniary Stare, 27-670 Łoniów, polegające na demontażu, odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Pieńsk, w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pieńsk w 2022 roku”.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zebrano z terenu Gminy Pieńsk wyroby zawierajace azbest w ilości 34,489 Mg. Usunięto azbest z 21 nieruchomości. Na dwóch nieruchomościach wykonano prace polegające na demontażu, transporcie i utylizacji płyt w ilości 1,314 Mg. Z dziewiętnastu nieruchomości odebrano zdemontowane wyroby zawierające azbest –w ilości 33,175 Mg. Wartość zadania wyniosła 32.764,55 zł.

Na rezlizację w/w zadania Gmina Pieńsk pozyskała dofinansowanie w kwocie 24.142,30 zł, tj. 100 % kosztów kwalifikowalnych zadania, w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.:SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.