przejdź do treści
Menu dostępności zamknij

Informacje o projekcie

Żbikowski Andrzej | 2023-10-09

logosy programu

Projekt Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji

jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informacje ogólne:

A1. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020
A2. Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby
A3. Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa
A4. Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne

Miejsce realizacji projektu

 • Województwo DOLNOŚLĄSKIE
 • Powiat zgorzelecki
 • Gmina Pieńsk
 • Miejscowości: Strzelno, Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Bielawa Górna, Pieńsk

Krótki opis projektu

Celem głównym projektu jest objęcie mieszkańców nieposiadających dostępu do systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych dostępem do tego systemu poprzez realizację kolejnego etapu inwestycji kanalizacji w wybranych sołectwach Gminy Pieńsk: Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Bielawa Górna i Strzelno oraz realizację inwestycji na wybranym odcinku sieci kanalizacyjnej w Pieńsku przy ul. Dąbrowskiego. Realizacja projektu wpłynie na znaczną poprawę jakości życia mieszkańców Gminy, przede wszystkim w/w sołectwach oraz ul. Dąbrowskiego w Pieńsku. Zwiększy się również komfort oraz możliwości rozwoju przedsiębiorczości na tym obszarze. Projekt składa się z 2 komponentów: opracowanie studium wykonalności i Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – kontynuacja inwestycji + ul. Dąbrowskiego w Pieńsku poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej na długości 9898 m (Gmina) oraz 156 m (Miasto).

Projekt dotyczy inwestycji w której 85% kosztów kwalifikowanych dotyczy zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych. Projekt jest częścią większej inwestycji. Dotychczas objęto inwestycją w sieć kanalizacji obszar Gminy na podstawie etapów: Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa B (sołectwa Bielawa Dolna i Stojanów) oraz Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – etap II, Strefa A (sołectwa Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Bielawa Górna i Strzelno oraz ul. Zgorzelecka i Strumykowa w Pieńsku). W ramach ostatniego zadania wykonano 20.698,65 mb kanalizacji sanitarnej w Dłużynie Dolnej, Dłużynie Górnej, Bielawie Górnej i Strzelnie oraz w ciągu ul. Zgorzeleckiej w Pieńsku, w tym: kanalizacja grawitacyjna DN200 – 14.928,80 mb, DN160 – 705,40 mb, kanalizacja tłoczna DN75 – 1.107,00 mb, DN90 – 3.864,50 mb, DN63 – 48,60 mb, DN50 – 44,35 mb.

W zakresie obecnie wykonywanego zadania planuje się do realizacji kolejne nie wykonane odcinki kanalizacji sanitarnej o długości 10,05 km i objęcie dostępem do niej 420 RLM.

Projekt składa się z 3 zadań

Zad.1 obejmuje:

 • opracowanie studium wykonalności projektu wraz z analizą finansową

Zad.2 obejmuje:

 • wybudowanie 10,05 km sieci kanalizacyjnej sanitarnej w wyżej wymienionych miejscowościach

Zad.3 obejmuje:

 • koszty pośrednie – stawka ryczałtowa

Udział poszczególnych wydatków w ramach budżetu projektu:

 • przygotowanie dokumentacji projektu – 0,18%
 • roboty i materiały budowlane – 98,25%
 • stawka ryczałtowa – 1,57%

Za realizację i trwałość przedsięwzięcia odpowiada Gmina Pieńsk. Wykonawca prac budowlanych zostanie wybrany przez Gminę w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Planowane wskaźniki:

 • Długość sieci kanalizacji sanitarnej: 10,05 km;
 • Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 420 RLM

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Gmina miejsko-wiejska Pieńsk jest częściowo skanalizowana, z wyjątkiem wybranych obszarów wskazanych we wniosku o dofinansowanie Projektu w Dłużynie Dolnej, Dłużynie Górnej, Bielawie Górnej i Strzelnie oraz ul. Dąbrowskiego w Pieńsku. Główny zidentyfikowany problem: gospodarstwa nie posiadające dostępu do sieci kanalizacyjnej gromadzą ścieki bytowo – gospodarcze w bezodpływowych zbiornikach typu szambo lub odprowadzają nieczystości do przydomowych oczyszczalni ścieków. W większości istniejące na planowanym do objęcia projektem obszarze instalacje do odprowadzania i przechowywania ścieków są stare i nieszczelne, w wyniku czego ścieki przedostają się do cieków wodnych, zanieczyszczając je oraz zatruwając środowisko naturalne. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali Wnioskodawcy potrzebę realizacji projektu dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej, co wpłynęłoby na poniesienie standardu życia mieszkańców całej Gminy, zwiększyłoby atrakcyjność inwestycyjną Gminy przyciągając przedsiębiorców odpowiednią infrastrukturą oraz wpłynęłoby na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez uszczelnienie systemu odprowadzania nieczystości w Gminie. W wyniku zgłoszonych potrzeb mieszkańców Gminy wykonano projekt budowlany sieci kanalizacyjnej oraz zebrano deklaracje mieszkańców, którzy wyrazili zgodę na wykonanie inwestycji oraz późniejsze przyłączenie się do powstałej sieci. Warto nadmienić, iż do działań związanych ze wspieraniem mieszkańców w dostępie do sieci kanalizacyjnej zobowiązuje Wnioskodawcę ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019 poz.506, 1309, 1571) art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz pośrednio art.7 ust. 1 pkt 1: „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, wodociągów i zaopatrzenie w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Cele realizacji projektu

Celem głównym projektu jest objęcie mieszkańców nieposiadających dostępu do systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i dostępem do tego systemu poprzez realizację kolejnego etapu inwestycji kanalizacyjnej w wybranych sołectwach Gminy Pieńsk: Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Bielawa Górna i Strzelno oraz realizację inwestycji na wybranym odcinku sieci kanalizacyjnej w Pieńsku przy ul. Dąbrowskiego.

Celami szczegółowymi są:

 • zwiększenie dostępności do zbiorczego systemu kanalizacji zbiorczej w Gminie Pieńsk,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego, poprzez redukcję nieczystości przedostających się do wód podziemnych i powierzchniowych,
 • wzrost atrakcyjności Gminy Pieńsk pod względem osadniczym,
 • wzrost atrakcyjności Gminy Pieńsk pod względem inwestorskim,
 • implementacja przepisów krajowych i wspólnotowych dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
 • wzrost świadomości mieszkańców Gminy Pieńsk w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Cele zostaną zrealizowane poprzez budowę sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich Dłużyna Dolna, Dłużyna Górna, Bielawa Górna i Strzelno oraz przy ul. Dąbrowskiego w Pieńsku, a w dalszej perspektywie poprzez jej użytkowanie oraz realizację działań informacyjnych związanych z korzyściami wynikającymi z zastępowania indywidualnych rozwiązań sanitarnych siecią komunalną.

Harmonogram realizacji projektu

 • Data rozpoczęcia realizacji projektu 2019-09-30
 • Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu 2021-06-30
 • Data zakończenia realizacji projektu 2021-06-30

Szacunkowy plan finansowy projektu (w PLN)

 • Wydatki ogółem (PLN) 8 722 437,98
 • Wydatki kwalifikowalne (PLN) 7 112 357,14
 • Wydatki niekwalifikowalne (PLN) 1 610 080,84